Namoota dura hinbeekne baruuf fedha qabdu? Afaan Inglifaa keessan foyyeffachaa Londoniin akka ganda keesaniittibaruu feetuu ? Karoora dalaga keenyaa 1.1tti yoo galmooftan nama biraan wal baruu keessan dura isin qunnamna.

Kan hubachuu qabdan nuyi jaarnaa walabadha, odeeffannoon hirmaannu icitiidhaan qabama.

 

Yoo rakkina mana jireenyaa, gargaarsa mootummaa yookaan dhima baqattummaa (kooluu galuu) qabaattan isin gargaaruu dandeenya.

 

Waraqaa guuttan qabxii kanaan gaditti mul’atu tuquudhaan waraabdanii kuusachuudhaan e-mailii keenya info@refugeeconnection.org.uk  

 

 

Waraabdee kuufachuudhaaf qabxii kana tuqi.